Muut viitekehykset

Ensimmäiset globaalin kestävyysraportoinnin standardit on julkaistu

International Sustainability Standards Board (ISSB) julkaisi maanantaina 26.6.2023 ensimmäiset valmiit globaalin kestävyysraportoinnin standardit, yleisiä periaatteita käsittelevän IFRS S1 General Requirements for Disclosures of Sustainability-related Financial Information ja ilmastonmuutoksen vaikutuksiin keskittyvän IFRS S2 Climate-related Disclosures. Globaalien kestävyysraportoinnin standardien julkaisua pidetään merkittävänä askeleena globaalin läpinäkyvyyden ja vertailukelpoisuuden lisäämisessä kestävyysseikoista ja sen myötä kestävämmän talouden edistämisessä globaalisti. ISSB:n […]

Ensimmäiset globaalin kestävyysraportoinnin standardit on julkaistu Read More »

Kestävyys- ja tilinpäätösinformaation välinen yhteys korostuu tulevaisuudessa

Euroopassa kestävyysraportointidirektiivin myötä lakisääteinen kestävyysinformaatio nousee merkittävyydessä tilinpäätösinformaation rinnalle. Standardisoidumpien vaatimusten myötä yhteys tilinpäätös- ja kestävyysinformaation välillä kirkastuu. Toisaalta jo tälläkin hetkellä listayhtiöiltä edellytetään johdonmukaisuutta raportoinnissa. Ilmastonmuutosten vaikutusten koskettaessa yhä suurempaa joukkoa yrityksiä ja toimialoja sekä liiketoimintavaikutusten alati voimistuessa, tulisi yhtiöiden raportoinnin olla näidenkin osalta tasapainoista. Kestävyys- ja tilinpäätösinformaatio muodostavat jatkossa yrityksen arvonmuodostusta kuvaavan kokonaisuuden,

Kestävyys- ja tilinpäätösinformaation välinen yhteys korostuu tulevaisuudessa Read More »

SEC:n ilmastoraportointisäännön eteneminen ja yritysten valmistautuminen

SEC:n ilmastoraportointisäännön eteneminen Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomissio (SEC) on ehdottanut ilmastoraportointia koskevaa sääntöä, joka vaatisi julkisia yrityksiä raportoimaan yksityiskohtaisesti liiketoimintaansa liittyvistä ilmastoriskeistä, päästöistä sekä siirtymäsuunnitelmista nollapäästötason saavuttamiselle. Aloite yhdistäisi kestävyysraportoinnin vuosiraporttien kanssa. Laajaa kannatusta ja kritiikkiä herättänyt ehdotus on ollut kommentoitavana maaliskuusta 2022 saakka. Eri tahojen ristiriitaisista näkemyksistä huolimatta säännöksen odotetaan valmistuvan lähitulevaisuudessa. SEC:n ilmastoraportointialoite

SEC:n ilmastoraportointisäännön eteneminen ja yritysten valmistautuminen Read More »

Kuinka yhteentoimivat IFRS-kestävyysraportointistandardit ovat ESRS-standardien kanssa?

Maailmanlaajuisesti kestävyysraportoinnissa on viime vuosina otettu isoja kehitysaskeleita. Käynnissä on kolme merkittävää hanketta: EU:n Kestävyysraportointidirektiiviin (CSRD) pohjautuva kestävyysraportointi, globaalilla tasolla IFRS Foundationin alaisen ISSB:n kestävyysraportointistandardisto sekä Yhdysvaltojen arvopaperimarkkinaviranomaisen (SEC) kehitteillä olevat raportointistandardit. Eurooppalaisesta näkökulmasta EU:n kestävyysraportointivaatimusten yhteentoimivuus globaalin tason perustason vaatimusten kanssa on tärkeää. Tämä helpottaa standardien käyttöönottoa Euroopassa mahdollistaen eurooppalaisille yhtiöille globaalin vertailukelpoisuuden. Sekä

Kuinka yhteentoimivat IFRS-kestävyysraportointistandardit ovat ESRS-standardien kanssa? Read More »

ISSB:n globaalien kestävyysraportointistandardien ajankohtainen tilanne

Euroopan lisäksi käynnissä on useita muitakin kestävyysraportointihankkeita. Glasgown ilmastokokouksessa marraskuussa 2021 julkistettiin International Sustainability Standards Boardin (ISSB) perustaminen IFRS Foundationin alle, toiseksi pilariksi globaaleja IFRS-raportointistandardeja laativan IASB:n rinnalle. ISSB:n tavoitteena on kehittää globaali, vertailukelpoisten ja läpinäkyvien kestävyystietojen standardisto, joka on aidosti kaikilla toimialueilla käyttökelpoinen ja yhteentoimiva myös sääntelyalueiden kestävyysraportointistandardistojen, kuten EU:n ESRS-standardien kanssa. Laatimistyössään se

ISSB:n globaalien kestävyysraportointistandardien ajankohtainen tilanne Read More »

Päästölaskentaa ohjaavat standardit – Green House Gas Protocol (GHGP)

GHGP-standardien ensimmäisen yritysten päästölaskentaa määrittävä standardi julkaistiin jo vuonna 2001. Yli 20 vuotisen historiansa aikana GHGP-standardista on muodostunut globaalisti käytetyin yritysten päästölaskentaa ja raportointia määrittävä vapaaehtoinen standardi. GHGP-standardien sisältö ja määritykset pohjautuvat hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin IPCC:n (Intergovernmental panel on Climate Change) raportteihin sekä kansainvälisten ilmastosopimusten sisältöihin. Myös EU:n yritysvastuuraportointidirektiivin ilmastoraportointistandardi nojaa GHGP-standardeihin Yritysten päästölaskennan standardien lisäksi GHGP:llä

Päästölaskentaa ohjaavat standardit – Green House Gas Protocol (GHGP) Read More »

Johdanto ilmastoraportointiin ja kasvihuonekaasupäästölaskentaan

Yrityksiltä edellytettävän ilmastonmuutokseen liittyvän tiedon ja raportoinnin määrä kasvaa voimakkaasti lähivuosina. Lisääntyvän lainsäädännön lisäksi muidenkin sidostyhmien kuten sijoittajien kiinnostus ja tietotarpeet yritysten ilmastonmuutokseen liittyvistä vaikutuksista sekä riskeistä ja mahdollisuuksista lisääntyvät. EU:n uusi CSRD-lainsäädäntö edellyttää lakisääteistä laajaa ilmastoraportointia tilikaudesta 2024 (nykyiset NFI-raportoijat) tai 2025 (muut suuret yhtiöt) alkaen. Lisäksi globaaleja tilintarkastusstandardeja laativa IFRS-säätiö on julkaissut ensimmäiset

Johdanto ilmastoraportointiin ja kasvihuonekaasupäästölaskentaan Read More »

ISSB – Kestävyysraportoinnin kansainvälisen perustason uusi määrittäjä

ISSB:n tarkoituksena on luoda kattava maailmanlaajuinen perustaso kestävään kehitykseen liittyvien tietojen raportointistandardeille, jotka tarjoavat sijoittajille ja muille pääomamarkkinoiden toimijoille tietoa yritysten kestävään kehitykseen liittyvistä riskeistä ja mahdollisuuksista ja auttavat heitä tekemään tietoon perustuvia päätöksiä.  Globaaleja kestävyysraportointistandardeja kehittää yksityinen toimija  ISSB, International Sustainability Standards Board, on riippumaton yksityinen toimija, joka kehittää ja hyväksyy IFRS Sustainability Disclosure

ISSB – Kestävyysraportoinnin kansainvälisen perustason uusi määrittäjä Read More »

EFRAG – Eurooppalaisten kestävyysraportointistandardien kehittäjä

Euroopan komission teknisenä neuvonantajana kestävyysraportointistandardien säätämisessä toimii yksityinen yhdistys, EFRAG. European Financial Reporting Advisory Group, EFRAG, on vuonna 2021 perustettu yksityinen, voittoa tavoittelematon, yhdistys. EFRAG perustettiin alun perin tuottamaan Euroopan komissiolle neuvoja siitä, miten taloudellisen raportoinnin IFRS-standardeja  ja niiden muutoksia hyväksytään käyttöön EU:ssa. Nykyään EFRAG:in rahoituksesta yli puolet tulee EU:lta ja EFRAG on sitoutunut toimimaan

EFRAG – Eurooppalaisten kestävyysraportointistandardien kehittäjä Read More »

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

YK:n jäsenvaltiot ovat määrittäneet yhteensä 17 tavoitetta ja niille 169 alatavoitetta, joilla edistetään sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävää kehitystä. Tavoitteiden toteutumista seurataan yli 200 globaalin mittarin avulla, minkä lisäksi valtioilla on omia kansallisia indikaattoreitaan. Englanniksi tavoitteita kutsutaan nimellä Sustainable Development Goals (SDG).  Tavoitteiden integroiminen yrityksen toimintaan Useat yritykset hyödyntävät YK:n Kestävän kehityksen tavoitteita toimintansa ja

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet Read More »