Mitä hyötyä vastuullisuustietojen varmentamisesta on?

bigstock-Engineering-Working-With-Drawi-458013479
68 Lisää suosikkeihin Poista suosikeistani.

Etenkin ensimmäistä vastuullisuustietojen varmentamista harkittaessa punnitaan yhtiöissä varmennuksesta koituvia hyötyjä ja mahdollisia haittoja. Useasti yhtiöissä mietitään, mitä varmentaminen kustantaa ja mitenkä paljon ajankäyttöä se vaatii yrityksen omalta henkilöstöltä.

Useasti törmää myös tilanteisiin, joissa yhtiöt ovat kriittisiä yhtiön vastuullisuusraportoinnin tasolle. Erityisesti pohditaan sitä, milloin raportointi on sillä tasolla, että sitä voisi harkita varmennettavan ulkopuolisen tahon toimesta. 

Jos sisäisen harkinnan jälkeen päädytään varmennus tekemään, saa yhtiö vastuullisuustietojen varmennuksesta useita hyötyjä.

5 tärkeää syytä tehdä vastuullisuustietojen varmennus

Listaan ja käsittelen lyhyesti alla viittä tunnistamaani merkittävää hyötyä – ehkä jopa niitä viittä merkittävintä.

  1. Varmennus parantaa tietojen laatua. Vastuullisuustietojen varmennuksen kiistatta merkittävin hyöty tulee julkistettavan tiedon laadun paranemisena. On selvää, että kolmannen osapuolen tekemä varmennus parantaa tietojen luotettavuutta ja oikeellisuutta. Varmennuksen teettäminen ulkopuolisella on raportoivalta yhtiöltä vahva viesti sen sidosryhmille luotettavista vastuullisuustiedoista. Varmennetut vastuullisuustiedot voivat parantaa myös yhtiön mahdollisuuksia saada rahoitusta – joskus se voi olla jopa edellytyksenä esim. vihreän joukkovelkakirjalainan tai ESG-linkitetyn lainan saannille.
  2. Varmennus parantaa vastuullisuustyön systemaattisuutta. Vastuullisuustietojen varmennuksessa varmentaja sopii yhtiön kanssa muun muassa selkeät roolit ja vastuut, raportoinnin ja varmennuksen eri vaiheet ja niiden aikataulut. Näin varmennus tuo myös ryhtiä yhtiön omaan tekemiseen ja aikatauluttamiseen – sekä käytännön tekeminen, tulokset ja viestintä paranee.
  3. Vastuullisuustietojen varmennusta voi hyödyntää myös muussa kauden aikaisessa tekemisessä ja viestinnässä. Varmennuksesta saatavat hyödyt jatkuvat vielä senkin jälkeen, kun projekti on lopussa, varmennusraportti on annettu ja vastuullisuusraportti julkaistu. Se, että yhtiöllä on julkinen raportti, jossa on riippumattoman kolmannen osapuolen varmentamia tietoja, auttaa pitkin vuotta muun muassa erilaisissa ESG-kyselyissä sekä itsearvioinneissa, ja mahdollisesti jopa erilaisissa prosessi- tai compliance-auditoinneissa.
  4. Varmennustoimeksianto tuottaa yhtiön johdolle ja asiantuntijoille relevantteja näkökohtia yhtiön oman vastuullisuusraportoinnin tasosta, sekä mahdollisesti kehitysehdotuksia tulevien vuosien raportointiin. Lähes poikkeuksetta varmennuksen aikana varmentaja havaitsee pienempiä kehityskohteita varmennettavan yhtiön vastuullisuustietojen raportointiprosesseissa tai ohjeistuksissa. Nämä havainnot jaetaan yhtiölle osana erillistä johdon raporttia. Näiden havaintojen ja suositusten avulla yhtiön johto ja vastuullisuusraportoinnista vastuussa olevat henkilöt voivat kehittää itse raportointia tai raportointiprosessia paremmaksi.
  5. Varmennus on toimiva foorumi johdon ja asiantuntijoiden yhteiselle vastuullisuustyölle läpi organisaation. Vastuullisuusraportoinnin ja sen varmentamisen kautta yhtiö voi identifioida vastuullisuuteen liittyviä riskejä ja hallita niitä, mutta vastaavasti myös tunnistaa mahdollisuuksia, joita edistämällä on mahdollista luoda lisäarvoa vastuullisuudesta ja sen johtamisesta. Vastuullisuuden johtamisessa yhtenä edellytyksenä on varmennetut luvut, jotta ne voivat päätyä johdon dashboardeille ja raportteihin. Varmentajan voi myös jossain tilanteissa olla luontevaa esittää kehitysehdotuksia ja suunnitelmia tavoitteiden saavuttamiseksi.

Varmennuksen hyödyt ovat varmennuslausuntoa laajemmat

Yhteenvetona voidaan todeta, että vastuullisuustietojen varmennuksesta on useita hyötyjä, ja siitä hyötyvät sekä yhtiö itse että sen eri sidosryhmät. Vastuullisuustietojen varmennus nostaa vastuullisuustyön arvoa sekä sisäisesti että ulkoisesti, ja tarjoaa mahdollisuuden viestiä vastuullisuustekemisestä yhä uskottavammin laajalle joukolle, ja aloittaa vuoropuhelua eri sidosryhmien kanssa.

Lisää aiheesta

Raportointi ja varmentaminenVarmentaminen
Varmennusraportti – mikä se on ja mitä se kertoo?
Tilintarkastuskertomuksen tapaan yhtiö saa yritysvastuutietojen varmennuksesta riippumattoman kolmannen ...