Varmentaminen

Varmennuksen tasot – Mitä ovat limited vs. reasonable assurance?

Yritysvastuuraportin varmennuksessa riippumattoman varmentajan tekemä työ tehdään tavallisesti noudattaen ISAE 3000 (uudistettu) “Muut varmennustoimeksiannot kuin mennyttä aikaa koskevan taloudellisen informaation tilintarkastus tai yleisluonteinen tarkastus” standardia. ISAE 3410 “Kasvihuonekaasuraportteja koskevat varmennustoimeksiannot” standardia sovelletaan ISAE 3000 (uudistettu) standardin rinnalla silloin kuin varmennuksen kohde sisältää olennaisena osana yhteisön kasvihuonekaasupäästöjen varmennuksen. Sekä ISAE 3000 että ISAE 3410 standardissa määritellään […]

Varmennuksen tasot – Mitä ovat limited vs. reasonable assurance? Read More »

Mitä hyötyä vastuullisuustietojen varmentamisesta on?

Etenkin ensimmäistä vastuullisuustietojen varmentamista harkittaessa punnitaan yhtiöissä varmennuksesta koituvia hyötyjä ja mahdollisia haittoja. Useasti yhtiöissä mietitään, mitä varmentaminen kustantaa ja mitenkä paljon ajankäyttöä se vaatii yrityksen omalta henkilöstöltä. Useasti törmää myös tilanteisiin, joissa yhtiöt ovat kriittisiä yhtiön vastuullisuusraportoinnin tasolle. Erityisesti pohditaan sitä, milloin raportointi on sillä tasolla, että sitä voisi harkita varmennettavan ulkopuolisen tahon toimesta. 

Mitä hyötyä vastuullisuustietojen varmentamisesta on? Read More »

Tilintarkastajille oma suositus vastuullisuusraporttien varmentamisesta

Direktiivi velvoittaa jäsenmaita noudattamaan niiden omia suosituksia ja menettelytapoja vastuullisuusraportoinnin varmentamisessa ennen kuin komissio on hyväksynyt varmennusstandardin EU:ssa. Direktiivin vaatimusten täyttämiseksi Suomen Tilintarkastajat ry:n on laatinut suosituksen vastuullisuusraporttien varmentamisesta.  Suositus kattaa sekä pakollisen että vapaaehtoisen vastuullisuusraportoinnin varmentamisen. Suositus käsittelee yritysten vastuullisuusraporttien varmentamista, ja se perustuu pääosin ISAE 3000 -varmennusstandardiin ”Muut varmennustoimeksiannot kuin mennyttä aikaa koskevan taloudellisen

Tilintarkastajille oma suositus vastuullisuusraporttien varmentamisesta Read More »

Varmennusraportti – mikä se on ja mitä se kertoo?

Tilintarkastuskertomuksen tapaan yhtiö saa yritysvastuutietojen varmennuksesta riippumattoman kolmannen osapuolen varmennusraportin julkaistavaksi osana yhtiön vuosikertomusta taikka vastuullisuusraporttia. Varmennusraportti on julkinen todiste siitä, että raportoidut tiedot ovat olleet riippumattoman varmennuksen kohteena. Varmennusraportti sisältää aina johtopäätöksen raportoitujen ja varmennettujen tietojen oikeellisuudesta joko rajoitetun tai kohtuullisen varmuuden tasolla.  Varmennusraportin minimisisällöstä säädetään osana ISAE 3000 ja ISAE 3410 varmennusstandardeja, joiden perusteella

Varmennusraportti – mikä se on ja mitä se kertoo? Read More »

ESG-tietojen varmentaminen uuden kestävyysraportointidirektiivin mukaan – tilintarkastajan näkökulmasta

Accountancy Europe on laatinut keskustelupaperin, joka tarjoaa käytännön näkemyksiä varmennusvaatimukseen liittyvistä keskeisistä asioista ja esittää kysymyksiä sidosryhmille yhteisymmärrykseen pääsemiseksi käytännön vaikutuksista. Keskustelemalla näistä asioista varhaisessa vaiheessa varmistetaan varmennuspalvelujen korkea laatu ja johdonmukainen soveltaminen kaikkialla EU:ssa.  Tilintarkastajan 6 näkökulmaa kestävyysraportoinnin varmentamisesta   1. Tilintarkastajien ammatillinen osaaminen  Kun otetaan huomioon kestävyysraportointidirektiivin soveltamisen laaja käyttöalue, niin tilintarkastajien ja tilintarkastusyhteisöjen

ESG-tietojen varmentaminen uuden kestävyysraportointidirektiivin mukaan – tilintarkastajan näkökulmasta Read More »

Pk-yritysten kestävyysteema

Pk-yritykset vastuullisuusasioissa – tilintarkastajastako kumppani?  Vastuullisuusasiat ja kestävän liiketoiminnan haasteet askarruttavat koko ajan aiempaa enemmän pk-yrityksissäkin. Koska pk-yrityksen tilintarkastaja ymmärtää asiakkaidensa liiketoiminnan perusteet ja liiketoimintamallit, hänellä on hyvä pohja auttaa asiakastaan myös kestävän kehityksen riskienhallinnassa.  Pk-yritykset kohtaavat yhä useammin kyselyitä liiketoimintansa vastuullisuudesta. Tämä johtuu siitä, että suuryritysten vastuullisuusraportointi laajenee, ja ne kysyvät myös kumppaneiltaan kestävyystietoja.

Pk-yritysten kestävyysteema Read More »

EU suitsii viherpesua tuomalla yritysten vastuullisuusraportointiin säännöt

EU lisää yritysten tilivelvollisuutta vastuullisuudessa. Vastuullisuusraportoinnista tulee määrämuotoista ja vertailukelpoisempaa. Lisäksi uudistus lisää vastuullisuuden luotettavuutta, sillä yritysten tietoja aletaan varmentaa ja valvoa. EU:ssa saatiin kesällä 2022 aikaan sopu yritysten kestävyysraportoinnin direktiivistä. Vähälle julkiselle huomiolle jäänyt uudistus on keskeinen pala EU:n laajempaa vastuullisuussääntelyä, jolla se pyrkii vauhdittamaan ilmastotavoitteitaan sekä ohjaamaan investointeja kestäviin kohteisiin. Uudistus laajentaa yritysvastuuta

EU suitsii viherpesua tuomalla yritysten vastuullisuusraportointiin säännöt Read More »