Direktiivi muiden kuin taloudellisten tietojen raportoinnista (NFRD)

EU_taksonomiasta_raamit
51 Lisää suosikkeihin Poista suosikeistani.

NFRD julkaistiin marraskuussa 2014 ja sitä sovelletaan suurten yritysten ja konsernien raportoinnissa EU:ssa vuodesta 2017 alkaen aina vuodelta 2023 laadittavaan raportointiin asti. Suomessa direktiivin mukaiset esittämisvaatimukset sisältyvät kirjanpitolakiin ja arvopaperimarkkinalakiin. Direktiivi edellyttää tietojen antamista vähintään ympäristöasioista, sosiaalisista ja henkilöstöasioista, ihmisoikeuksien kunnioittamisesta sekä korruption ja lahjonnan torjunnasta. 

Mikä on NFRD? 

NFRD eli direktiivi muiden kuin taloudellisten tietojen raportoinnista (Non-Financial Reporting Directive 2014/95/EU) muutti tilinpäätösdirektiivin (Accounting Directive 2013/23/EU) raportointivaatimuksia lisäten tietyiltä suurilta yrityksiltä ja konserneilta edellytettävien muiden kuin taloudellisten tietojen ja monimuotoisuutta koskevien tietojen julkistamista. Kyseessä ei siis varsinaisesti ole itsenäinen direktiivi, vaikka siitä usein sellaisena puhutaankin. 

Direktiivin tavoitteena on lisätä läpinäkyvyyttä (tietojen merkityksellisyys, yhdenmukaisuus ja vertailukelpoisuus) ja resurssitehokkuutta sekä kannustaa yrityksiä omaksumaan kestävämmän lähestymistavan liiketoimintaan ja mahdollistaa kestävä rahoitus. Direktiivi on osa Euroopan Komission kattavaa EU:n kestävän rahoituksen strategiaa, ja se edistää myös osaltaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista sekä Pariisin sopimuksen puitteissa pysymistä. 

Suomessa direktiivin vaatimukset on implementoitu kirjanpitolakiin ja arvopaperimarkkinalakiin. 

Direktiivin soveltamisala 

Direktiivin soveltamisalaan kuuluvat suuret yritykset, jotka ovat yleisen edun kannalta merkittäviä yhteisöjä ja joilla on keskimäärin 500 työntekijää tilikauden aikana. Näiden yritysten on annettava muita kuin taloudellisia tietoja koskeva selvitys, joka sisältää tietoja vähintään ympäristöasioista, sosiaalisista ja työntekijöihin liittyvistä seikoista, ihmisoikeuksienkunnioittamisesta sekä korruption ja lahjonnan torjuntaan liittyvistä seikoista. 

Esitettävät tiedot 

NFRD:n mukaista raportointia kutsutaan usein NFI-raportoinniksi (Non-financial Information). Vaaditut tiedot voidaan esittää joko toimintakertomuksessa tai erillisessä selvityksessä ja yhtiöt voivat käyttää niiden raportoinnissa vapaaehtoisia raportointistandardeja tai -viitekehityksiä. 

Direktiivi määrittelee raportoinnin vähimmäissisällön, joka kattaa ympäristöasiat, sosiaaliset ja henkilöstöasiat, ihmisoikeuksien kunnioittamisen sekä korruption ja lahjonnan torjunnan. Tietoja näistä tulee antaa yrityksen kehityksen, tuloksen, aseman ja sen toiminnan aiheuttamien vaikutusten ymmärtämisen edellyttämässä laajuudessa. 

Esitettävien tietojen tulee sisältää: 

  • Kuvaus yrityksen liiketoimintamallista 
  • Toimintaperiaatteet, jotka liittyvät edellä mainittuihin aiheisiin, mukaan lukien due diligence -prosessit 
  • Näiden toimintaperiaatteiden noudattamisen tulokset 
  • Näihin aiheisiin liittyvät merkittävimmät riskit koskien yrityksen toimintoja 
  • Soveltuvin osin yrityksen liikesuhteet, tuotteet tai palvelut, jotka todennäköisesti aiheuttavat haitallisia vaikutuksia näillä aloilla 
  • Miten yritys hallitsee näitä riskejä. 
  • Yrityksen liiketoiminnan kannalta merkitykselliset muut kuin taloudelliset tunnusluvut. 

Tietojen varmentaminen 

Muiden kuin taloudellisten tietojen varmentamista ei Suomessa vaadita. Tämä on EU:ssa jäsenvaltiokohtainen valinta. Espanjassa, Italiassa ja Ranskassa yritysten raportoimat tiedot varmennetaan, mutta varmennuksen taso on tilintarkastusta alhaisempi. Suomessakin tilintarkastajan tulee tarkistaa, että direktiivin edellyttämä selvitys on annettu. 

Raportointivaatimukset muuttuvat vuodesta 2024 alkaen 

NFRD:n raportointivaatimukset osoittautuivat käytännössä liian pintapuolisiksi sekä sijoittajien tiedon tarpeiden että EU:n yleisempien tavoitteiden näkökulmasta. EU:n Green Deal tavoitteiden saavuttamisen katsottiin edellyttävän yksityiskohtaisia pakollisia raportointivaatimuksia. Marraskuussa 2022 julkaistu CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) tulee muuttamaan NFRD:n raportointivaatimuksia vaiheittain vuodelta 2024 laadittavasta raportoinnista alkaen. Uudistuksen tavoitteena on kestävyysraportoinnin kehittäminen ja sen tuominen yhä useampien yritysten toimintakertomuksiin. Lue lisää täältä. 

Lisää aiheesta

Kestävyysraportointi EU:ssaRaportointi ja varmentaminen
Kestävyysraportoinnin direktiivi CSRD: Mikä se on?
Kaikkien EU:n alueella toimivien suurten yritysten on pian ...
Muut toimijatMuut viitekehykset
EFRAG – Eurooppalaisten kestävyysraportointistandardien kehittäjä
Euroopan komission teknisenä neuvonantajana kestävyysraportointistandardien säätämisessä toimii yksityinen ...