ESRS E1 – Ilmastonmuutos 

ESRS_E1
47 Lisää suosikkeihin Poista suosikeistani.

Lyhyesti

ESRS E1 määrittelee ne tiedot, jotka yritysten on annettava ilmastoon liittyvistä vaaratekijöistä, uhista, jotka voivat johtaa fyysisiin ilmastoriskeihin sekä niistä sopeutumisratkaisuista, joihin yritys on ryhtynyt vähentääkseen näitä riskejä. Julkistamisvaatimukset kattavat myös siirtymäriskit, jotka johtuvat tarvittavasta sopeutumisesta ilmastoon liittyviin uhkiin.

Keskeiset kestävyysseikat

Kestävyysseikat ovat CSRD-terminologiassa ympäristöön, yhteiskuntaan ja ihmisoikeuksiin sekä hallintotapaan liittyviä tekijöitä, kestävyystekijöitä. 

Ilmastonmuutoksen hillintä liittyy yrityksen pyrkimyksiin pitää maapallon keskilämpötilan nousu selvästi alle 2 °C:ssa ja pyrkiä rajoittamaan se 1,5 °C:seen esiteollisella kaudella vallinneeseen tasoon verrattuna Pariisin sopimuksen mukaisesti. Tämä standardi kattaa julkistamisvaatimukset, jotka liittyvät muun muassa seitsemään kasvihuonekaasuun (GHG), niihin kuitenkaan rajoittumatta. Se kattaa myös julkistamisvaatimukset siitä, miten yritys käsittelee kasvihuonekaasupäästöjään ja niihin liittyviä siirtymäriskejä. 

Ilmastonmuutokseen sopeutuminen liittyy yrityksen sopeutumisprosessiin tosiasialliseen ja odotettuun ilmastonmuutokseen. 

Energiaan liittyvät vaatimukset kattavat kaikenlaisen energiantuotannon ja -kulutuksen.

Tavoite

Standardin julkistamisvaatimusten tavoitteena on, että yritykset antavat kestävyysraportoinnissaan tiedot, jotka raportoinnin käyttäjät tarvitsevat ymmärtääkseen:  

 • Miten yritys vaikuttaa ilmastonmuutokseen.  
 • Yrityksen toimet Pariisin sopimuksen mukaisesti ja ilmaston lämpenemisen rajoittaminen 1,5 °C:seen. 
 • Yrityksen suunnitelmat ja valmius mukauttaa strategiaansa ja liiketoimintamalliaan.
 • Muut yrityksen toteuttamat toimet ja niiden tulokset kielteisten vaikutusten ehkäisemiseksi, lieventämiseksi tai korjaamiseksi.  
 • Ilmastonmuutoksesta johtuvat olennaiset riskit ja mahdollisuudet ja niiden hallinta. 
 • Ilmastonmuutoksen taloudelliset vaikutukset yritykseen lyhyellä, keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä.

Julkistamisvaatimukset

Tavoitteen saavuttamiseksi yrityksen on esitettävä: 

 • ESRS 2 GOV-3: Onko yrityksen hallinto-, johto- ja valvontaelinten jäsenten toimintaa arvioitu suhteessa raportoituihin kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistavoitteisiin 
 • E1-1: Siirtymäsuunnitelma ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi (tai mikäli suunnitelmaa ei ole, milloin sellainen on tarkoitus luoda, jos ollenkaan)  
 • ESRS 2 SBM-3: Kuvaus yrityksen strategian ja liiketoimintamallin kestävyydestä ilmastonmuutoksen suhteen  
 • ESRS 2 IRO-1: Kuvaus prosessista, jolla yritys tunnistaa ja arvioi ilmastoon liittyviä vaikutuksia, riskejä ja mahdollisuuksia  
 • E1-2: Yrityksen toimintaperiaatteet ilmastonmuutoksen hillintään ja siihen sopeutumiseen liittyvien olennaisten vaikutusten, riskien ja mahdollisuuksien hallintaan 
 • E1-3: Yrityksen ilmastonmuutoksen hillintään ja siihen sopeutumiseen liittyvät toimet ja niiden täytäntöönpanoon osoitetut resurssit (huom. yhteys EU-taksonomiaan)    
 • E1-4: Yrityksen asettamat ilmastoon liittyvät tavoitteet  
 • E1-5: Tiedot yrityksen energiankulutuksesta ja energialähteistä 
 • E1-6:  Yrityksen bruttopäästöt Scope 1, Scope 2 ja Scope 3 -luokissa sekä kasvihuonekaasujen kokonaispäästöt. Yrityksen kasvihuonekaasupäästöjen intensiteetti (kasvihuonekaasujen kokonaispäästöt suhteessa nettotuloihin) (huom. yhteys EU-taksonomiaan)
 • E1-7:  Yrityksen mahdollisesti kehittämät kasvihuonekaasujen talteenotto ja varastointi sen omasta toiminnasta ja sen arvoketjun alku- ja loppupäässä (upstream & downstream) Kasvihuonekaasupäästöjen vähennysten tai talteenoton määrä, joka on seurausta yrityksen arvoketjun ulkopuolisista ilmastonmuutoksen hillintään tähtäävistä hankkeista, joita se on rahoittanut hankkimalla päästöhyvityksiä  
 • E1-8: Soveltaako yritys sisäisiä hiilen hinnoittelujärjestelmiä, ja jos soveltaa, miten ne tukevat sen päätöksentekoa ja kannustavat ilmastoon liittyvien toimintaperiaatteiden ja tavoitteiden käyttöönottoon  
 • E1-9: Mahdolliset taloudelliset vaikutukset olennaisista fyysisistä riskeistä ja siirtymäriskeistä sekä ilmastoon liittyvistä mahdollisuuksista 

Poikkeukset vaatimuksista

Ei poikkeuksia. Kaikki ESRS E1:n julkistamisvaatimukset (mukaan lukien kaikki yksittäiset vaaditut tiedot) ovat ESRS 1:n mukaisia pakollisia esitettäviä tietoja. 

Lue lisää tähän standardiin liittyvistä muista standardeista

ESRS E2 – Ympäristön pilaantuminenRaportointi ja varmentaminen
ESRS E2 – Ympäristön pilaantuminen
Lyhyesti ESRS E2 määrittelee ne tiedot, jotka yritysten ...